Home » bedrijfsdiensten » Belastingen en heffingen

Belastingen en heffingen

Huurders met een voltijds inkomen van meer dan £8.539 en met een inkomen uit arbeid van meer dan £40. Vooruitbetaald of ontvangen 12 maanden voorafgaand aan de maand waarin de beloning voor werk of dienst verschuldigd is. Met name vermeldingen in de loonadministratie gedurende de voorafgaande 12 maanden zijn van belang. Dit is vooral van belang voor niet-ingezeten vreemdelingen, die binnen Groot-Brittannië moeten werken. Indien het jaarloon van een werknemer £90 bedraagt, een huurcontract van £5.000 of minder, met een wijzigingsrecht van ten minste £2.000 per jaar waaruit huurinkomsten blijken of £4,5.000 en inkomsten uit arbeid, dan zal de huurder, indien hij het bedrijf verlaat, zijn niet-vergoede jaarlijkse verlofuitkering ontvangen voor een resterende periode die gelijk is aan zijn inkomsten in het VK vermenigvuldigd met 48 maanden. De volgende zondag moet zonder mankeren de eerste van de maand zijn waarin het loon in het VK wordt uitbetaald en indien niet vooruitbetaald, dan op de 6e van de volgende maand waarin het loon verschuldigd is. De dividendnota moet worden gehecht aan de salarisstroken van de werknemers, zonder wier naam zij niet kan worden afgegeven.

Inkomstenbelasting zal normaliter door werkgevers op het loon worden ingehouden en aan werknemers worden betaald overeenkomstig de vorm van de arbeidsovereenkomst. Indien het loon en/of de ingehouden belasting vooruit worden betaald, of worden berekend op basis van gehele of NET-inkomsten, dan heeft de ingehouden belasting geen nadelige invloed op de eventuele grootvaderbelasting. Deze inhoudingen worden weer in aanmerking genomen bij de vaststelling van het loon en de verschuldigde belasting.

Indien de belastingaftrek niet als periodieke salarisadministratie– of pensioenuitkering van de werknemer wordt opgenomen, en hij de aftrek niet claimt en dus recht heeft op opname van de aftrek in het brutoloon, wordt een billijk bedrag van de verschuldigde belasting in het jaar waarin zij verschuldigd wordt, of in het geval van aannemers, de aftrek opeisbaar en betaalbaar.

Bedragen die niet in het brutoloon zijn begrepen, kunnen worden betaald of bijgeschreven op spaarrekeningen of afdrachtrekeningen van de werkgever in de maand tot de kwartaaldag volgend op de maand waarin de belastingaangifte moet worden gedaan, op dezelfde basis als die voor werknemers. Bovendien moet elke werkgever voldoende gegevens over de lonen en inhoudingen bijhouden om HMRC in staat te stellen op de hoogte te blijven van de tewerkstelling.

Wanneer de uitkeringen aan de werknemers vooruit worden betaald en de dividenden op spaar- of pensioenrekeningen worden bijgeschreven, moet de werkgever ervoor zorgen dat een volledige administratie wordt bijgehouden van de datum, de inkomsten en de aangerekende belasting. Wanneer het loon is uitgesloten van de PAYE-code, wordt de belasting aan de werknemer op de normale wijze betaald. Wanneer zij zonder werknemershulp wordt betaald, ontstaat een verplichting voor de werkgever om de belasting te voldoen.

Werkgevers moeten ook de op de PAYE-regeling ingehouden belasting van de werknemers op de standaardmanier inhouden en vervolgens het saldo in de loop van het jaar aan pensioenfondsen bijdragen. In aanvulling op het bovenstaande is het mogelijk inhoudingen op het brutoloon te doen.

Lees meer:
Salarisadministratie


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.